Anglický jazyk

Vytváraním bilingválneho prostredia si deti prirodzenou formou osvojujú anglický jazyk a postupne prechádzajú k jeho používaniu aj pri vzájomnej komunikácii.

Keďže jednou z hlavných priorít English and Sport Pre-school Academy je vytváranie bilingválneho prostredia pre deti, od školského roka 2017/18 pracuje s deťmi na prirodzenom osvojovaní si anglického jazyka taktiež "Native speaker".

Pri osvojovaní anglického jazyka napomáha

knižnica so širokým výberom detskej anglickej literatúry

pracovné listy

DVD a CD v anglickom jazyku

Formy vzdelávania

V anglicko-športovej predškolskej akadémii Raketka pracujeme aj s Oxfordským formátom "Cookie and Friends", "Playtime", "Show and tell" a taktiež u detí veľmi obľúbeným naratívnym formátom "Hocus Lotus".